Lips

Long Lasting Matte Lip Tint & Cheek Tint

https://gogo-1252742040.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/gofairfromad...

Glitter Glossy Lip Gloss

https://gogo-1252742040.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/gofairfromadm...

Long Lasting Matte Lip Gloss 5

https://gogo-1252742040.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/gofairfromadm...

Glossy Lip Gloss 04

https://gogo-1252742040.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/gofairfromadm...

Glossy Lip Gloss 03

https://gogo-1252742040.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/gofairfromadm...

Glossy Lip Gloss 02

https://gogo-1252742040.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/gofairfromadm...

Long Lasting Matte Lipstick Pencil

https://gogo-1252742040.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/gofairfromadm...

Lip Liner Pencil 02

https://gogo-1252742040.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/gofairfromadm...

Lip Liner Pencil 01

https://gogo-1252742040.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/gofairfromadm...